TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õppenõukogud sellel õppeaastal

Õppenõukogu ülesanded 

Õiguslik alus: Õppenõukogu ülesanded ja töökord on määratletud Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruses nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“

(1) Toomkooli õppenõukogu liikmed on Toomkooli kõik õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud.

(2) Õppenõukogu tööd ning koosolekut juhatab direktor või direktori nimetatud õppenõukogu liige.

(3) Õppenõukogu ülesandeks on Toomkooli õppe- ja kasvatustegevusekindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib direktor.

2017/2018 õppeaastal toimuvad Tallinna Toomkooli õppenõukogud:

30. august 2017
14. september 2017
19. jaanuar 2018
7. juuni 2018
30.august 2018